vue-cli-service‘ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序

1,打开cmd,选择管理员运行 ,然后输入命令

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

2,安装Vue需要npm的版本大于3,所以我们先升级一下npm,输入命令

cnpm install cnpm -g

3,安装vue,输入命令

cnpm install vue

4,安装vue-cli,输入命令

cnpm install --global vue-cli

cnpm install vue-cli -g

5,查看版本

npm: npm -v

cnpm: cnpm -v

node: node -v


欢迎转载,本文地址: https://blog.prodrich.com/detail/32/

带着使命来到世上的你,给他人提供价值,才有价值